Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa zapewnienia dostępności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa zapewnienia dostępności

Konwencja ONZ o prawach ON

Artykuł 9 Dostępność

1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi do:

 • (a) budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy,
 • (b) informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.

Link: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konstytucja RP

Art. 32. [Zasada równości; zakaz dyskryminacji]

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Link: Równość i zakaz dyskryminacji

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. Bariera – przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;
 2. Dostępność – dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia;
 3. Osoba ze szczególnymi potrzebami – osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;
 4. Uniwersalne projektowanie – uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), zwanej dalej „Konwencją”, uwzględniane w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 5. Racjonalne usprawnienie – racjonalne usprawnienie, o którym mowa w art. 2 Konwencji, stosowane w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Link: Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Link: Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Link: Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce

Art. 11. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni są:

 1. Prowadzenie kształcenia na studiach;
 2. Prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;
 3. Prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
 4. Prowadzenie kształcenia doktorantów;
 5. Kształcenie i promowanie kadr uczelni;
 6. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  • a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  • b) kształceniu,
  • c) prowadzeniu działalności naukowej;
 7. Wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 8. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 9. Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;
 10. Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Link: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce

 

Akty wewnątrzuczelniane

Strategia rozwoju Rektora UJ do 2023 r.

Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad realizacji polityki dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami.